Kognitiv Beteendeterapi.


Integrativ behandlingsform utifrån kognitivt orienterd psykoterapi och beteendeterapi.

KBT kännetecknas av

Målinriktat arbetssätt där klient och terapeut sätter upp gemensamma mål med psykoterapin.

Samarbete mellan klient och terapeut, Bygger på en samarbetsrelation där klienten är expert på sig själv och sitt liv och terapeuten expert på psykoterapi.

Strukturerade sessioner.Strukturen hjälper till  så att tiden används på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.Terapeuten ställer frågor som hjälper och vägleder patienten att kartlägga och utforska sin livssituation samt sina tankar , känslor, handlingar och dess konsekvenser i sådana situationer som är problematiska. Mindre fungerande handling , tanke och beteendemönster kartläggs och omprövas.

Hemuppgifter  där klienten får använda sig av terapin och sin nya kunskap  i sin vardag och hemmiljö. Dessa övningar görs upp i samförstånd utifrån klientens behov.


Kognitiva och beteendeinriktade terapier är psykologiska behandlingsmetoder med vetenskaplig förankring och som visat sig vara verksamt vid en rad olika problemområden.

Den bygger på modern forskning och beprövad erfarenhet.


I KBT arbetar man med individer, par, familjer och grupper.                           

 

Klasén-Kognitiv terapi & Utveckling